Zenkaikon 2019 Cosplay Judges | Zenkaikon, Anime & Sci-Fi Convention, Lancaster PA

Zenkaikon, Anime & Sci-Fi Convention, Lancaster PA

April 1-3, 2016, Lancaster County Convention Center

Zenkaikon 2019 Cosplay Judges