Zenkaikon 2022 Hotels Now Available! | Zenkaikon, Anime & Sci-Fi Convention, Lancaster PA

Zenkaikon, Anime & Sci-Fi Convention, Lancaster PA

April 1-3, 2016, Lancaster County Convention Center

Zenkaikon 2022 Hotels Now Available!

Tue, 08/10/2021 - 10:19am

Hotel reservations for Zenkaikon 2022 are now available on our Hotels page!