Zenkaikon 2021 Registration is Now Open! | Zenkaikon, Anime & Sci-Fi Convention, Lancaster PA

Zenkaikon, Anime & Sci-Fi Convention, Lancaster PA

April 1-3, 2016, Lancaster County Convention Center

Zenkaikon 2021 Registration is Now Open!

Mon, 06/22/2020 - 9:13pm

Registration for Zenkaikon 2021 is now open! Go here to register for Zenkaikon!