Greg "Greggo" Wicker Cancellation | Zenkaikon, Anime & Sci-Fi Convention, Lancaster PA

Zenkaikon, Anime & Sci-Fi Convention, Lancaster PA

April 1-3, 2016, Lancaster County Convention Center

Greg "Greggo" Wicker Cancellation

Thu, 11/15/2018 - 7:41pm

Due to his retirement from the convention circuit, Greg "Greggo" Wicker will no longer be attending Zenkaikon 2019.